cc576reg0imczlpij2eolnkt6bzr2x
 
%D7%9C%D7%94%D7%9B%D7%99%D7%9F%20%D7%90%
%D7%9C%D7%94%D7%9B%D7%99%D7%9F%20%D7%90%

תנאי הלוואת קורונה לעסקים

ומסמכים נדרשים

תנאי ההלוואה

במסלול הקורונה

 • תשלום מלא של הריבית על ידי המדינה בשנה הראשונה.

 • החל מהשנה השנייה ואילך ריבית של פריים + 1.5% בממוצע

 • אפשרות לדחיית החזרים של עד 12 חודשים ממועד העמדת ההלוואה (גרייס)

 • ביטחונות נמוכים עד 5% מגובה ההלוואה (במקום 25%)

 • פריסה של עד 5 שנים בהחזרי ההלוואה (כולל הגרייס)

 • ללא עמלות או תשלומים נוספים לבנק או למדינה

 • עד 40% מהמחזור השנתי ועד סכום מקסימלי של 20 מיליון ₪

 • עסקים קטנים שנפתחו בשנת 2020 (ינואר - אפריל) תוענק הזכות להלוואה בגובה 16% מהמחזור.​

למי מיועד המסלול המיוחד של הקרן בערבות המדינה?

 • עסק פטור, עוסק מורשה, חברה, שותפות, אגודה שיתופית, עמותה

 • בעלי מחזור הכנסות של עד 400 מיליון ₪ בשנה שקדמה לבקשה.

 • בעלי עסקים שנקלעו לקשיים תזרימיים בעקבות התפשטות נגיף הקורונה.

 • עבור עסקים שקיבלו הלוואה בעבר , רשאים להגיש

 • בקשת השלמה ל 40%.

להכין את העסק לשנת 2021 (6).png

מסמכים נדרשים

בנקים (כל חשבון עסקי):

 • ריכוז יתרות

 • פירוט הלוואות

 • עו"ש 3 חודשים מאזן

דוחות לחברה בע"מ:

 • דוחות מבוקרים לשנים 2018-2019

 • מאזן בוחן לשנים 2019-2020

 • דיווחי מע"מ לשנים 2019-2020

 • דיווחי עובדים לשנים 2019-2020

 • תעודת עוסק מורשה ותעודות זהות בעלים

דוחות לעוסק מורשה:

 • דוחות רווח והפסד לשנים 2018-2020

 • דיווחי מע"מ לשנים 2019-2020

 • דיווחי עובדים לשנים 2019-2020

 • תעודת עוסק מורשה ותעודות זהות בעלים